Vernieuwen
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
 
Definities
1 Reijnen.shopping, gevestigd te Emmer-compascuum, ingeschreven kvk nummer 70132046
2 Website: de website van reijnen shopping is www.reijnen.shopping
3 Klant: de natuurlijk persoon
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen reijnen shopping en klant
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle produkten en leveringen van reijnen shopping, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij leveren wereldwijd.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor reijnen shopping slechts bindend, indien en voor zover deze door reijnen shopping uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
Prijzen en informatie
1 Alle op de Website afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Reijnen shopping kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Reijnen shopping kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Reijnen.shopping en het voldoen aan de daarbij door Reijnen shopping gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Reijnen shopping onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Reijnen shopping het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Reijnen shopping heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
 
Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Reijnen shopping is ontvangen, stuurt Reijnen shopping de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Reijnen shopping is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Reijnen shopping de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Reijnen shopping raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. 
Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Reijnen shopping binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door Klant betaalde kosten van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Mits de retourzending onbeschadigd is.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Reijnen shopping te retourneren, dan wel binnen deze termijn Reijnen shopping op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Reijnen Shopping
Verl. Scholtenskanaal o.z. 109
7881 JW Emmer-Compascuum
4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen, minus de verzendkosten, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Betaling
1 Klant dient betalingen aan Reijnen shopping volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Reijnen shopping is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
Garantie en conformiteit
1 Reijnen shopping staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Een door Reijnen shopping verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Reijnen shopping daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Reijnen shopping de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 
Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Reijnen shopping, dan kan hij bij Reijnen shopping, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Reijnen shopping geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Reijnen shopping binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  
Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Reijnen shopping gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Reijnen shopping
Verl Scholtenskanaal o.z. 109
7881 JW Emmer-Compascuum
reijnen@kpnmail.nl
KvK 70132046(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2023 reijnenshopping.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel